អានុភាពគណនី
រហូតដល់ 1: 500
គណៈកម្មការ
គ្មាន
រីករាលដាល
Переменный спред
ប្រាក់បញ្ញើអប្បបរមា
១០ ដុល្លារ
ការធានារ៉ាប់រងរអិល
ទេ
ការការពារតុល្យភាពអវិជ្ជមាន
បាទ