អានុភាពគណនី
រហូតដល់ 1:100
គណៈកម្មការ
USD 0.50 ក្នុងមួយឡូតិ៍ស្តង់ដារ
រីករាលដាល
ឆៅ / ECN
ប្រាក់បញ្ញើអប្បបរមា
1,000,000 ដុល្លារ
ការធានារ៉ាប់រងរអិល
ធានាការបញ្ឈប់ការបាត់បង់ការបញ្ជាទិញ
ការការពារតុល្យភាពអវិជ្ជមាន
ទេ